Merci Éminence!
God bless you!

Podziękujmy kardynałowi Robertowi Sarahowi za jego wspaniałą posługę Prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów!

12244 – tyle osób podpisało się w księdze dziękczynnej

Bóg zapłać, Księże Kardynale!

Rezygnacja gwinejskiego kardynała Roberta Saraha z urzędu Prefekta Kongregacji Kultu Bożego została przyjęta przez papieża Franciszka. Podziękujmy wspólnie kardynałowi za jego wspaniałą i odważną posługę, w tak trudnych dla Kościoła czasach oraz za dbałość o świętą liturgię katolicką.

 

„Papież zaakceptował moją rezygnację z urzędu Prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, po ukończeniu 75 roku życia. Jestem w rękach Boga. Tylko Chrystus jest skałą. Wkrótce zobaczymy się ponownie w Rzymie lub gdzie indziej” – poinformował 20 lutego kardynał Robert Sarah.

 

Gwinejski kardynał znany był ze swej wierności Kościołowi Chrystusowemu. Z wielką miłością pielęgnował również liturgię, która jest centralnym punktem życia każdego katolika. Robił wszystko, co w jego mocy, aby liturgia była piękna i godna. Kardynał Sarah zawsze wykazywał się obroną niezmiennej nauki Kościoła katolickiego. W trudnych dla Kościoła czasach był przykładem nie tylko ortodoksji, ale i ortopraksji.

 

I choć niejednokrotnie padał ofiarą ataków i upokorzeń, nigdy nie wyrzekł się wierności tradycji, Pismu Świętemu, nauce na temat nierozerwalności małżeństwa i społecznemu nauczaniu Kościoła.

 

Podziękujmy wspólnie kardynałowi Sarahowi za jego posługę i zapewnijmy go o naszej modlitwie w jego intencji.

Wasza Eminencjo, dziękujemy!

Kardynał Robert Sarah

Były Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

Wasza Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale! 

Ze smutkiem odbieram decyzję Ojca Świętego Franciszka, który zdecydował się przyjąć rezygnację Waszej Eminencji z funkcji Prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za posługę Waszej Eminencji w tej niezwykle ważnej –  szczególnie dla nas, świeckich katolików miłujących liturgię – dykasterii.

Przez cały okres posługi Waszej Eminencji, towarzyszyło mi pełne przekonanie, że święta katolicka liturgia znajduje się w dobrych rękach. Wszystkie prace i wytyczne wydawane przez Waszą Eminencję były słuszne, dlatego dziękuję Bogu, że Duch Święty natchnął papieża Franciszka, aby to właśnie Waszej Eminencji powierzyć pieczę nad Kongregacją Kultu Bożego.

Dziękuję także za niestrudzoną pracę na rzecz propagowania Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Mam także nadzieję, że mimo odrzuconej idei, w niedalekiej przyszłości część Mszy, również w zwyczajnej formie będzie sprawowana ad orientem – ku Panu – tak, aby to kapłan prowadził lud wierny ku Chrystusowi.

Podziwiam Waszą Eminencję za obronę niezmiennej nauki Kościoła Chrystusowego i ciągłe podkreślanie faktu nierozerwalności małżeństwa. Jest to piękne świadectwo wierności nauczania Pana oraz Kościoła.

Również wiele słów Waszej Eminencji, o modlitwie, adoracji, godności i pięknie liturgii oraz duchowej kontemplacji, zapadło mi w pamięć. Chętnie do nich wracam i ponownie rozważam.

„Tylko Chrystus jest skałą. Wkrótce zobaczymy się ponownie w Rzymie lub gdzie indziej” – napisał Wasza Eminencja w pożegnalnym, krótkim oświadczeniu. Mam nadzieję, że dane mi będzie móc obserwować posługę Waszej Eminencji, a jeśli tylko pozwoli na to Chrystus, służyć Mu będziemy w Ojczyźnie Niebieskiej.

Pamiętam w modlitwie o Waszej Eminencji. Również proszę Eminencję o modlitwę za mnie.

Niech Chrystus, nasz Mistrz i Pan, błogosławi Waszej Eminencji, obdarza pokojem i łaską.

 

Proszę przyjąć wyrazy czci i uszanowania

 


 

Cardinale Robert Sarah

Ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements 

Votre Éminence,  

Je suis triste d’entendre la décision du Saint-Père François, qui a décidé d’accepter la démission de Votre Éminence du poste de Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.

Je voudrais vous remercier pour le service de Votre Éminence dans ce dicastère extrêmement important – spécialement pour nous, laïcs catholiques qui aiment la liturgie.

Pendant toute la durée du ministère de Votre Éminence, j’ai été pleinement convaincu que la liturgie catholique est entre de bonnes mains. Tous les travaux et directives émis par Votre Éminence étaient justes, c’est pourquoi je remercie Dieu que le Saint-Esprit a inspiré le Pape François à confier le soin de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements à vous, Votre Éminence.

Je vous remercie également pour votre travail infatigable pour promouvoir la Sainte Messe sous la forme extraordinaire du rite romain. J’espère aussi que malgré l’idée rejetée, dans un proche avenir, une partie de la Messe, également sous forme ordinaire, sera célébrée ad orient – au Seigneur – pour que le prêtre conduise les fidèles au Christ.

Je vous admire Votre Éminence pour avoir défendu l’enseignement immuable de l’Église du Christ et pour votre insistance constante sur l’indissolubilité du mariage. C’est un beau témoignage de la fidélité de l’enseignement du Seigneur et de l’Église.

Beaucoup de paroles de Votre Éminence sur la prière, l’adoration, la dignité et la beauté de la liturgie et de la contemplation spirituelle me sont restées graver dans ma mémoire. J’y retourne avec plaisir et j’y réfléchis.

« Seul le Christ est le rocher. Nous vous reverrons bientôt à Rome ou ailleurs », a écrit Votre Éminence dans la brève déclaration d’adieu. J’espère que je pourrai observer le ministère de Votre Éminence, et si seulement le Christ le permet, nous le servirons dans la Patrie Céleste.

Je me souviens de Votre Éminence dans la prière. Je demande également à Votre Éminence de prier pour moi.

Que le Christ, notre Maître et Seigneur, bénisse Votre Éminence et qu’il vous accorde la paix et la grâce.

 

Veuillez accepter mes paroles d’adoration et de respect,

Merci Éminence! Dziękujemy Kardynale!

Złóż podpis w księdze z podziękowaniami dla kardynała Roberta Saraha.

Akcja zakończona!